BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กรกฎาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 3 ก.ค.63 เวลา 10.30 น. รร.คำเตยวิทยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนคำเตยวิทยาคม อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โดยมี นายนิติ ในพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และปฏิบัติตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันฯ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และมีบุคลากร ครู เข้าร่วมรายงานในครั้งนี้ด้วย

รวมรูป 3 ก.ค.63 8.00 น. รร.บ้านน้ำอ้อย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และปฏิบัติตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันฯ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

รวมรูป 2 ก.ค.63 รร.ปรือใหญ่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลศรีสะเกษ ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกงาม รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3, นายทวี สอนคำเสน รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3, คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปรือใหญ่, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่, ผู้นำชุมชน, และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมต้อนรับ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกงาม รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวต้อนรับ และนายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ และการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น และชุมชนในการช่วยเหลือ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในสถานศึกษา
 

รวมรูป 2 ก.ค.63 รร.พระเสาร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมี นายรัตนะ แสงทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ ซึ่งมี ผู้บริหาร ครูให้การตัอนรับ

รวมรูป 1 ก.ค.63 ประชุม ป.ย.ป.ศธ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 ให้เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนแนวทางจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในระดับพืันที่ โดยมี ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. เป็นประธานการประชุมในครัั้งนี้ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. ในการตรวจเยื่ยมการดำเนินของสำนักงานศึกษาที่การภาค 14 ในครั้งนี้

รวมรูป 1 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. รร.บ้านโคกเพ็ก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และโรงเรียนบ้านหนองออ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมต้อนรับ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายไตรวิทย์ เนียมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และนายสำราญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ และการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น และชุมชนในการช่วยเหลือ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในสถานศึกษา

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้27
เมื่อวานนี้237
อาทิตย์นี้264
เดือนนี้1539
ทั้งหมด90023

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.235.74.77
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

2
ออนไลน์

วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ