BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

 

 

สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0001

สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0002


สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0003


สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0004


สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0005


สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0006


สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0007


สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน page 0008

 

 

 

 

 

 

   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4