BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   
  • พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [เอกสารแนบ]
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ฉบับที่ 1 [เอกสารแนบ]

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554 ฉบับที่ 2 [เอกสารแนบ]

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม พ.ศ.2549 ฉบับที่ 1 [เอกสารแนบ]

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม พ.ศ.2552 ฉบับที่ 2 [เอกสารแนบ]

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม พ.ศ.2555 ฉบับที่ 3 [เอกสารแนบ]

  • ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 [เอกสารแนบ]
   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4