BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

**การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)**

1. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori)

ด้วยรูปแบบ PO-2R-NEVA
Model >> ดูคลิกที่นี่<<


2. ชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้อย่างมีคุณค่า เรื่อง การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยใน

การใช้สื่อนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
 >> ดูคลิกที่นี่ <<

   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4