BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

**หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑ์  ดาวน์โหลด/ดู
  •  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 >> เอกสารแนบ <<
  •  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  >> เอกสารแนบ <<
  •  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  >> เอกสารแนบ <<
  •  หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
  >> เอกสารแนบ <<
  •  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  >> เอกสารแนบ <<

   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4