BN

วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 :: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ผ่านนวัตกรรมการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban1

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

* คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายงานผลการดำเนินการโครงการ *


1.โครงการสนับสนุนการบริหารงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

2.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14

3.โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14

4.โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13

5.โครงการดำเนินงานคัดกรองประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

6.โครงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรณีพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7.โครงการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14

8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14

9.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

10.โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11.โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12.โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

13.โครงการ Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

14.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

16.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18.โครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการดำเนินงานตามโจทย์บริบทในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

19.โครงการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

20.โครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ 2564

21.โครงการจัดทำฐานข้อมลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4งบเงินอุดหนุน (เงินนอกงบประมาณ)

22.โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการลูกเสือสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

23.โครงการพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรูปแบบโรงเรียนสาธิตสหกิจการศึกษา

24.โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ

   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

Scan

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ.
ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

นายเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน

รองศึกษาธิการภาค 14
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   
  • ceo01
  • ceo02
  • ceo03
  • ceo04
  • ceo05
   

OIT  

OIT Banner

   

facebook  

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4

   

รายงานโครงการตามแผนฯ  

Banner p2