BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

1.) แนวคิดโครงสร้างฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

1.1 กรอบแนวคิด คลิก

1.2 โครงสร้างฐานข้อมูล คลิก

2.) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2.1 ข้อมูลผล O-NET ปีการศึกษา 2560 แยกรายวิชา แยกรายชั้น คลิก

2.2 ข้อมูลผล O-NET ปีการศึกษา 2561 แยกรายวิชา แยกรายชั้น คลิก

2.3 ข้อมูลผล O-NET ปีการศึกษา 2562 แยกรายวิชา แยกรายชั้น คลิก

3.) ข้อมูลโรงเรียนเครือข่าย TFE

3.1 โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ TFE คลิก

3.2 รายงานผลทดสอบ O-NET รร.เครือข่าย TFE คลิก

4. เครื่องมือ

4.1 เครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TFE คลิก

   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4