BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 15 ก.ค.63 ชี้แจงโครงการพัฒนาครูบ้านดอนโด่

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทีมสหกิจการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และสถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรูปแบบโรงเรียนสาธิตสหกิจการศึกษา ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (โรงเรียนนำร่องสาธิตสหกิจการศึกษา)

รวมรูป 15 ก.ค.63 13.30 น. ติดตามโควิด รร.บ้านหนองคู

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 นายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล โดยเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่จัดตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รวมรูป 15 ก.ค.63 9.00 น. Active leaning รร.บ้านหนองคู
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 นายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยมีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี นายพินิจ คาดพันโน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนั้ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการ โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
 

รวมรูป 15 ก.ค.63 9.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมจิตอาสา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค14 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นเลขานุการ และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ และนางไพรินทร์ กุลบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบ่อวิทยา สังกัด สพม.29 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

รวมรูป 13 15 ก.ค.63 ประชุมชี้แจงประชาคมอาเซียน

วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสมสมัย เฟื่องงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยนักวิชาการศึกษา จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค (ภาค 1 -18)และ ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ของทุกภาคการศึกษา พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมฯครั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 และนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคการศึกษา

รวมรูป 13 ก.ค.63 ประชุมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบหมายให้ นางสาวธิดาลักษณ์ พันคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจสภาพปัญหานักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวบรวมจุดเสี่ยงภายในพื้นที่ และบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้188
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้465
เดือนนี้7020
ทั้งหมด114179

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

2
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ