BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชน ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

1.พิธีทำบุญตักบาตร

รวมรูปพีธีทำบุญตักบาตร

2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 2

3. พิธีลงนามถวายพระพร

รวมรูปพีธีลงนามถวายพระพร

รวมรูป 27 ก.ค.63 โครงการเทิดพระเกียรติกิจรรมปลูกป่า

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ปลูกป่า มอบพันธุ์ไม้-พันธุ์ปลา ปล่อยพันธุ์ปลา และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ประชาชนและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

รวมรูป 24 ก.ค.63 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับภาค ศธจ.อบ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและคณะ ออกติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีผู้แทนหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งสิ้น 17 คน

รวมรูป 24 ก.ค.63 เวลา 9.00 น. ตรวจราชการ แบบบรูณาการ จ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หัองประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 เป็นประธานการประชุม นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้แทน ก.ธ.จ. และคณะ ประชุมในภาพรวมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 2.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 4. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รวมรูป 23 ก.ค.63 10.30 น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่จัดตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รวมรูป 23 ก.ค.63 09.00 น. Active Leaning รร.ภักดีเจริญหัวนา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญและศึกษานิเทศก์ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยมีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบงานวิจัยได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้192
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้469
เดือนนี้7024
ทั้งหมด114183

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ